Raasotsav - 2009

Paramkeshav Baug, Ghatkopar, Mumbai

Banner Jaidevlalji and Kirtaniya's Vallabhkul Parivaar
Shri Murlidharlalji Maharajshri (Milan BavaShri) - Ghatkopar,Mumbai...Kamvan Shri Jaidevlalji Bavashri
Raasotsav Naatika            Naatikaa by KrishnaPriya Mahila Mandal, Pushti Baal Mitra and Pushti Social Group